Tổ Toán- Tin gồm 8 giáo viên.

Họ tên: Ngô Anh Phong.
Chức vụ: Tổ trưởng.
Eamil: naphong.c2longthang@laivung.edu.vn
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Toán

Họ tên: Văng Đăng Khem.
Chức vụ: Tổ Phó.
Eamil: vdkhem.c2longthang@laivung.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán

 

 

Họ tên: Võ Ngọc Em.
Chức vụ: Giáo viên.
Eamil: vnem.c2longthang@laivung.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán

Họ tên: Nguyễn Thành Nhân.
Chức vụ: Giáo viên.
Eamil: ntnhan.c2longthang@laivung.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán

Họ tên: Võ Thị Tươi.
Chức vụ: Giáo viên.
Eamil: vttuoi.c2longthang@laivung.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán

Họ tên: Hà Thị Hiền.
Chức vụ: Giáo Viên.
Eamil: hthien.c2longthang@laivung.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán

Họ tên: Trình Ngọc Tánh.
Chức vụ: Giáo Viên.
Eamil: tntanh.c2longthang@laivung.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán

Họ tên: Cao Quang Tụ.
Chức vụ: Giáo Viên.
Eamil: cqtu.c2longthang@laivung.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐH Tin

Tổ Toán- Tin