Tổ Tiếng Anh gồm 5 giáo viên.

Họ tên: Cao Kim Phỉ
Chức Vụ: Tổ trưởng
Email: ckphi.c2longthang@laivung.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐH SP Tiếng Anh

Họ tên: Trần Thị Hồng Dung
Chức Vụ: Giáo Viên
Email: tthdung.c2longthang@laivung.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiếng Anh

Họ tên: Vũ Thanh Ngọc
Chức Vụ: Giáo Viên
Email: vtngoc.c2longthang@laivung.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiếng Anh

Họ tên: Hàng Hữu Hiếu Hiền
Chức Vụ: Giáo Viên
Email: hhhhien.c2longthang@laivung.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiếng Anh

Họ tên: Đinh Thanh Hưng
Chức Vụ: Giáo Viên
Email: dthung.c2longthang@laivung.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiếng Anh

 

Tổ ANh Văn
Tổ Anh văn