Tổ Nhạc- Mỹ Thuật- Thể dục gồm 5 giáo viên.

Họ tên: Nguyễn Thị Băng Châu
Chức vụ: Tổ trưởng
Email: ntbchau.c2longthang@laivung.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐH SP Âm Nhạc

Họ tên: Nguyễn Minh Hùng
Chức vụ: Tổ phó
Email: nmhung.c2longthang@laivung.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐH SP Thể Chất

Họ tên: Ngô Văn Chúc
Chức vụ: Giáo Viên
Email: nvchuc.c2longthang@laivung.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐH SP Thể Chất

Họ tên: Nguyễn Văn Leo
Chức vụ: Giáo Viên
Email: nvleo.c2longthang@laivung.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐH SP Thể Chất

Họ tên: Võ Thị Huỳnh Nhi
Chức vụ: Giáo Viên
Email: nvthnhi.c2longthang@laivung.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐH SP Mỹ Thuât

 

To Nhạc- Mỹ Thuật- Thể dục
To Nhạc - Mỹ Thuật- Thể dục