Tổ gồm các thành viên:

 Họ tên: Đỗ Thị Bảy
 Chức vụ: Tổ trưởng
 Trình độ chuyên môn: ĐH SP Vật Lý
 Email: dtbay.c2longthang@laivung.edu.vn

Họ tên: Lê Thị Thu Thủy
 Chức vụ: Giáo viên
 Trình độ chuyên môn: ĐH SP Vật Lý
 Email: dtbay.c2longthang@laivung.edu.vn

 Họ tên: Hà Minh Đức
 Chức Vụ: Giáo viên
 Trình độ chuyên môn: ĐH SP Vật Lý
 Email: hmduc.c2longthang@laivung.edu.vn

 Họ tên: Huỳnh Minh Điền
 Chức vụ: Giáo viên
 Trình độ chuyên môn: ĐH SP Vật Lý
 Email: hmdien.c2longthang@laivung.edu.vn

 

 

Ảnh tổ