Tổ Sử- Địa gồm các thành viên:

 Họ tên: Đặng Thanh An
 Chức vụ: Tổ trưởng
 Trình độ chuyên môn: ĐH SP Sử
 Email: dtan.c2longthang@laivung.edu.vn

 Họ tên: Nguyễn Thị Tuyết Hồng
 Chức vụ: Giáo viên
 Trình độ: ĐH SP Sử
 Email: ntthong.c2longthang@laivung.edu.vn

 Họ tên: Văng Đăng Bùi
 Chức vụ: Giáo viên
 Trình độ chuyên môn: ĐH SP Địa
 Email: vdbui.c2longthang@laivung.edu.vn

 Họ tên: Nguyễn Trung Trực
 Chức vụ: Giáo viên
 Trình độ chuyên môn: ĐH SP Địa
 Email: nttruc.c2longthang@laivung.edu.vn

 

Tổ Sử- Địa
Tổ Sử- Địa