Tổ Hóa- Sinh gồm 5 giáo viên.

Họ tên: Lê Thị Bích Tuyền
Chức vụ: Tổ trưởng
Email: ltbtuyen.c2longthang@laivung.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐH SP Hóa

Họ tên: Nguyễn Hữu Lộc
Chức vụ: giáo viên
Email: nhloc.c2longthang@laivung.edu.vn
Trình độ chuyên môn: CĐ SP Hóa- Sinh

Họ tên: Võ Thanh Phong
Chức vụ: Giáo Viên
Email: vtphong.c2longthang@laivung.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐH SP Hóa

Họ tên: Phan Thị Thúy Liễu
Chức vụ: Giáo Viên
Email: pttlieu.c2longthang@laivung.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐH SP Hóa

Họ tên: Nguyễn Trúc Phương
Chức vụ: Giáo Viên
Email: pttlieu.c2longthang@laivung.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐH SP KT NÔNG NGHIỆP

 Họ tên: Hà Minh Đức
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn
Email: hmduc.c2longthang@laivung.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐH SP Vật lý
 Họ tên: Huỳnh Minh Điền
Chức vụ: giáo viên
Email: hmdien.c2longthang@laivung.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐH SP Vật lý
 Họ tên: Huỳnh Minh Quân
Chức vụ: giáo viên
Email: hmquan.c2longthang@laivung.edu.vn
Trình độ chuyên môn: ĐH SP Vật lý

 

Tổ Hóa Sinh