Trường THCS Long Thắng gồm các tổ chuyên môn:

- Tổ Hành Chính - Văn Phòng;

- Tổ Toán- Tin;

- Tổ Văn- GDCD;

- Tổ Lý- Công Nghệ;

- Tổ Hóa- Sinh- Công Nghệ;

- Tổ Anh Văn;

- Tổ Sử- Địa;

- Tổ Nhạc- Mỹ Thuật- Thể Dục;